Què fem

Assessorament FISCAL i TRIBUTARI. Assessorament BANCARI. Assessorament MERCANTIL. Assessorament CIVIL. Mediació.

Assessorament FISCAL i TRIBUTARI

 

A Vinaixa Legal Fiscal som experts en assessorament fiscal a societats i particulars. I li oferim la gestió de:

 • Compliment d’obligacions fiscals i tributàries.
 • Confecció i presentació de declaracions d’impostos trimestrals i anuals.
 • Procediments d’ajornament i fraccionament d’impostos.
 • Sol·licitud d’ingressos indeguts.
 • Planificació fiscal.
 • Impost de societats.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Elaboració del model 720.
 • Declaració de béns a l’estranger.
 • Interposició de recursos contenciosos administratius davant l’Agència Tributària i els diferents òrgans judicials.
 • Operacions de reestructuració en règim de neutralitat fiscal.

 

Assessorament BANCARI

 

A Vinaixa Legal Fiscal donem resposta a les seves consultes i necessitats a l’hora de signar préstecs hipotecaris i contractes bancaris. Interposem procediments legals en matèria de:

 • Clàusules sòl.
 • Preferents i obligacions subordinades.
 • Swaps.
 • Bons d’Abengoa.
 • Accions i bons del Banc Popular.
 • Hipoteca multidivisa.
 • Clàusules en despeses hipotecàries.
 • Divisió de la cosa comuna.

 

Assessorament MERCANTIL

 

A Vinaixa Legal Fiscal l’assessorem al llarg de tota la trajectòria empresarial: constitució de societats, desenvolupament i dissolució. Analitzem i li oferim la millor fórmula per a l’explotació del seu negoci per tal de reduir la càrrega impositiva i minimitzar les responsabilitats d’administrats o propietaris. I li oferim la gestió de:

 • Creació i modificació d’estatuts.
 • Gestió d’escriptures i llibres mercantils.
 • Contractació mercantil.
 • Recursos humans.
 • Acords socials.
 • Fusió i escissió d’empreses.
 • Reduccions de capital social.
 • Concursos de creditors.

 

Assessorament CIVIL

 

A Vinaixa Legal Fiscal li oferim un assessorament jurídic ampli en les branques del dret civil mercantil i bancari. Per la qual cosa ens ocupem de:

 • Gestionar al dia les obligacions mercantils d’una empresa.
 • Redacció de les actes de juntes.
 • Confecció i presentació dels comptes anuals.
 • Contractació mercantil.
 • Ampliacions i reduccions de capital social.
 • Operacions de reestructuració, fusió, escissió i canvi de valors.
 • Accidents de trànsit.
 • Reclamació de danys i perjudicis.

 

MEDIACIÓ

 

A Vinaixa Legal Fiscal oferim serveis de mediació a persones físiques i a empreses per tal de que puguin arribar a acords satisfactoris entre les parts, sense necessitat de recórrer a litigis, amb l’estalvi en temps i diners que pels interessos dels nostres clients suposa optar per la mediació.